นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายกฤษดา ศรีเบญจรัตน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายโฆษิต เรือนชื่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาววรนิษา อันชัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศุภากานต์ ขัดแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจิราพร แต้มดื่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนฤมล สุภาษี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู