คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุพจน์ มินชัยลังกา
ตำแหน่ง : นายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญสุข ลายคำ
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจ่าม ลุงจ่อ
ตำแหน่ง : รองนายกสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรกมล กลิ่นดาว
ตำแหน่ง : รองนายกสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัสสร อุดออม
ตำแหน่ง : ประทานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอย ในทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :