ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนบ้านศาลา  ตั้งอยู่เลขที่234 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50180 โทรศัพท์ 053-121009 โทรสาร 053-121009  E-mail baansala@hotmail.com www.baansalaschool.ac.th สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่3  โรงเรียนมีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา 

อาคาร 4 ชั้น
 

 
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านศาลา

   โรงเรียนบ้านศาลาเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ..2479 โดยคณะกรรมการอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการแผนกผสมพันธ์สัตว์ แม่บ้านและราษฎรได้ร่วมมือกันโดยมีขุนวินิจ วิเชียรสถน กำนันตำบลดอนแก้วเป็นผู้ริเริ่มบุกตั้งแต่ชั้น ป. 1-  .3 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ มิถุนายน 2481 มีนักเรียน 40 คน นายบุญนาค เนตรนคร เป็นครูใหญ่ และ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลดอนแก้ว2( ศรีดอนไชยประสาทศิลป์ ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ขยายถึงชั้น ป. 4 และสร้างอาคารไม้ขนาด 9x. รวม ห้อง ในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ 4 ไร่ งาน 11 วา ทำการเปิดป้าย เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2483 มีนักเรียน 66 คน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนศรีดอนไชยประสาทศิลป์ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านว่าโรงเรียนบ้านศาลา  

   พ..2507 มีการก่อสร้างอาคารแบบ ป.1ก ตึก(แบบ 017 ทรงมะนิลาขนาด 9x63 .   รวม 7 ห้องเรียน รวมพื้นที่ 567. สร้างในที่ดินธรณีสงฆ์เนื้อที่ ไร่ งาน 41 วา นามอาคารทองเจิมราษฎรอุทิศรวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น 12 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา

   พ..2515ทางราชการประการขยายการศึกษาภาคบังคับ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ชั้น ป.5 และ ป.7 ใน พ..2517 ได้มีการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวปรับขยายพื้นที่และพัฒนาขึ้นตามลำดับมีบ้านพักครู 2 หลัง มีน้ำบาดาล มีน้ำประปา ไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องส้วม สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล และอาคารเรียนแบบ017 ขนาด 8 ห้องเรียน ตึก 2 ชั้นโดยงบประมาณองค์การบริหารส่าจังหวัดชียงใหม่ และราษฎร์สมทบเปิดป้ายนามอาคารว่าอาคารรัฐ-ทองเจิมเมื่อวันที่ 22 กุภาพันธ์ 2522 ปัจจุบันโรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวัน เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

   พ..2538 ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทซิว-เนชั่นแนล จำกัด สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105-29 จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,875,000 บาท นามอาคารซิว-เนชั่นแนลปัจจุบันเปลี่ยนนามอาคารเป็น“อาคารซิว-มัตสุชิตะ”

   พ..2539 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,600,000 บาท  นามอาคารกาญจนาภิเษก

   พ..2541 ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเอกชนในการต่อเติมชั้นล่างอาคาร ซิว-เนชั่นแนล ให้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาลจำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมส้วมอนุบาล อีก 5 ที่นั่ง และที่ปัสสาวะชายอีก 3 ที่ งบประมาณ 800,000 บาท

   พ..2542 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบสปช.601/26 จำนวน 4 ห้อง
   พ..2544 ทางโรงเรียนได้จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350 เมตร จากการนำบริจาคของพระครูโสภณบุญญาภรณ์

   พ..2545 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ในวงเงินงบประมาณ  100,000 บาท คณะครูสมทบถมบดอัดสนาม 20,000 บาท

   พ..2546 ได้รับเงินบริจาคสร้างศาลาอเนกประสงค์(หกเหลี่ยม,ศาลาทรงไทย)จำนวน 1 หลัง    รวมมูลค่าเงินบริจาคทั้งสิ้น 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
   พ.ศ. 2549 ได้รับเงินบริจาคสร้างทางเท้าบริเวณรอบสนามด้านทิศเหนือและหน้าอาคาร(ตึกทองเจิมราษฎร์อุทิศ)รวมมูลค่า 40,000 บาท
   พ.ศ. 2550 ได้รับบริจาคปูกระเบื้องพื้นห้องอาคารตึกทองเจิมราษฎรอุทิศ จำนวน 5 ห้อง รวมมูลค่า 110,000 บาท
   พ.ศ.2553 
      - ได้รับเงินบริจาคสร้างถนนด้านหน้าโรงเรียน ปูตัวหนอน ความกว้าง
4 เมตร ความยาว 96 เมตร รวมมูลค่า  114,484.87  บาท
      -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ICT แบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 2,537,600  บาท (บริษัทรับเหมาที่ประมูลได้จำนวนเงินทั้งสิ้น  2,520,000  บาท
   พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 50,000 บาท ปรับปรุงโรงสาธิตการคัดแยกขยะแบบครบวงจรของโรงเรียนฯ
   พ.ศ.2557 ถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2557 และถ่ายโอนโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โดยผู้โอนได้แก่ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ผู้รับโอนได้แก่นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่