ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา

 
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 21 15 36
อนุบาล 2/1 12 10 22
อนุบาล 2/2 9 12 21
อนุบาล 3/1 17 17 34
อนุบาล 3/2 8 11 19
รวม 48 48 96
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 41 38 79
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 35 25 60
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 56 34 90
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 24 31 55
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 29 20 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 21 20 41
รวม 181 167 348
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  38 71 109
       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  39 38 77
       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 31 28 59
รวม 108 137 245
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 373 363 736