ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา

 
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 9 7 16
อนุบาล 2 8 8 16
อนุบาล 3 11 12 23
รวม 28 27 55
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 16 16 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 18 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 16 25 41
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17 14 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 23 20 43
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 12 23 35
รวม 97 116 213
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 17 20 37
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 17 20 37
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 8 20 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 9 18 27
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 20 21
รวม 62 98 160
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 241 428