กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอธินันท์ บุตรเปา
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรติยา ชัยมงคล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรุ่งฟ้า ไชยซาววงค์
ผู้ช่วยครู