กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประดิฐพงษ์ อภิรัชติกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุ่งฟ้า ไชยซาววงค์
ผู้ช่วยครู

นางสาวกันต์กนิษฐ์ สุธรรมน้อย
ผู้ช่วยครู

นางสาวชนัญพัทธ์ ศักดิ์บำเพ็ญกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวกัลยรัตน์ กุลสัมพันธ์ชัย
ผู้ช่วยครู

นางสาวกันดาวัน ไทยใหม่
ผู้ช่วยครู

นางสาวภัทรา รักพงษ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวณัฐกานต์ อินทรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญญารัตน์ ทองมาก
ครูอัตราจ้าง