กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประดิฐพงษ์ อภิรัชติกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุ่งฟ้า ไชยซาววงค์
ผู้ช่วยครู