กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอภิรตี ประดู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนันทิกานต์ ชัยปราณีสุข
ผู้ช่วยครู