กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอภิรตี ประดู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1