คณะผู้บริหาร

นางรสชรินทร์ คำโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสดศรี สุตะวงค์
ครู คศ.3