คณะผู้บริหาร

นางรสชรินทร์ คำโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัลลภ ทองสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางสดศรี สุตะวงค์
ครู คศ.3