กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไรวรรณ วรรธนะวาสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางกรรณิการ์ บัวล่าย
ครู คศ.3

นายปิยะพงษ์ คำแสน
พนักงานราชการ

นางสาวอัณณ์ณิชา ปองผาติพร
ครูอัตราจ้าง