กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไรวรรณ วรรธนะวาสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกรรณิการ์ บัวล่าย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยะพงษ์ คำแสน
พนักงานราชการ

นางสาวฟาลิดา ติ๊บมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันจรวง ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง