กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรวรรณ วรรธนะวาสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนิติกานต์ กรรมสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวนพวรรณ ธนันชัย
พนักงานจ้างตามโครงการ