กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรวรรณ วรรธนะวาสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4