กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุรีรัตน์ ระดม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวรวัฒน์ ใจกองคำ
ผู้ช่วยครู