กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุรีรัตน์ ระดม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสดศรี สุตะวงค์
ครู คศ.3

นายวรวัฒน์ ใจกองคำ
ผู้ช่วยครู