คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านศาลา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านศาลา
             คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศาลา
นายอิ่นแก้ว  บุญสูง              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ
นายสุรเชษฐ  นินคำ              ผู้แทนผู้ปกครอง                                      กรรมการ
นายนิคม  คำโพธิ์                 ผู้แทนครู                                               กรรมการ
นางสาวธนิชา  ธนะสาร         ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ
นายสมชิด  กันธะยา             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 กรรมการ
นายมนัส  สุวรรณชมภู          ผู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ
พระครูวรธรรมวิรัช              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                  กรรมการ
พระอรุณ  ชุติปญฺโญ             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                  กรรมการ
นายสุนันต์  ปัญญานาม         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
นางวาสนา  สามเมือง           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
นายวิโรจน์  พรหมวิเวศน์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
ร.ต.พงษ์ศักดิ์  เงินปิง            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
นายสมบัติ  คำตัน                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
นางกัญญา  สุภาศรี              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
นางรสชรินทร์ คำโพธิ์            ผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ