กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางฐณิฎา คุณยศยิ่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบรรจง สุระมิตร
ผู้ช่วยครู