กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฐณิฎา คุณยศยิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบรรจง สุระมิตร
ผู้ช่วยครู

นายคมสันต์ โนคำ
ผู้ช่วยครู