คณะผู้บริหาร

นางรสชรินทร์ คำโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภัทริณี ฟองศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิตตานาถ ปลอดสกุล
หัวหน้าฝ่ายงานแผนและงบประมาณ

นายสมชาย กองมณี
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นายประดิฐพงษ์ อภิรัชติกุล
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางสาวรสสุคนธ์ คำโพธิ์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายพลวัฒน์ เสตะสุหัท
หัวหน้างานปกครองนักเรียน