กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชัย ปรีดานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิคม คำโพธิ์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ฟ้าแลบ
พนักงานจ้างตามโครงการ