กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพรทิพย์ ถาอ้าย
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3

นางจิตตานาถ ปลอดสกุล
ครู คศ.4

นายนฤดล ยาวิชัย
ครู คศ.1

นายสุทธิพงศ์ มหาวรรณ์
ผู้ช่วยครู

นายนภดล ใฝ่จิตร
ครูอัตราจ้าง