กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพรทิพย์ ถาอ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจิตตานาถ ปลอดสกุล
ครูเชี่ยวชาญ

นายนฤดล ยาวิชัย
ครู

นายสุทธิพงศ์ มหาวรรณ์
ผู้ช่วยครู

นายนภดล ใฝ่จิตร
ครูอัตราจ้าง