กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิตตานาถ ปลอดสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัลลภ ทองสุวรรณ
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ ถาอ้าย
ครู ค.ศ.๑(ช่วยราชการ)