คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุทธิรัศมิ์ ทำบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวทัศนีย์ สมฝั้น
ผู้ช่วยครู