ปฐมวัย

นางสุทธิรัศมิ์ ทำบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวทัศนีย์ สมฝั้น
ผู้ช่วยครู