คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุทธิรัศมิ์ ทำบุญ
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางผ่องจันทร์ แก้วใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศนีย์ สมฝั้น
ผู้ช่วยครู

นางสาววิชุดา วงศ์น้อย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญสิริ สัมฤทธิตานนท์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าศรีไชย
ครูอัตราจ้าง