ปฐมวัย

นางสุทธิรัศมิ์ ทำบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวทัศนีย์ สมฝั้น
ผู้ช่วยครู