บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวธนชา สิงห์ตาก้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพัชราภรณ์ บุญห่าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายเจณิตา ฉัตรเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกรวรรณ วงศ์เลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ช่วยราชการ)

นายอนุชา สืบวงศ์รอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายอรรณพ สุกันธา
พนักงานขับรถยนต์

นางใบอร คำฝั้น
นักการภารโรง

นายนพรัตน์ มโนรา
ยาม

นายสวน ปินต๊ะสา
คนสวน