บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวธนชา สิงห์ตาก้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจันทรรัตน์ บุญห่าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววันทนีย์ ศรีลิมปนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุชา สืบวงศ์รอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายอรรณพ สุกันธา
พนักงานขับรถยนต์

นางใบอร คำฝั้น
นักการภารโรง

นายสวน ปินต๊ะสา
คนสวน

นางสาววนิดา เจียมรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายคมสันต์ ปัญญามานะ
ยาม

นายสุเทพ เอี่ยมสอาด
พนักงานขับรถยนต์