กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมชาย กองมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุวพิชญ์ สุภา
ครู คศ.2

นางสาวรสสุคนธ์ คำโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพัชรมัย อุปแก้วต๊ะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพุทธรักษา เครือนพรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายปกรณ์ ยืนธรรม
ครูอัตราจ้าง