กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมชาย กองมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรสสุคนธ์ คำโพธิ์
ครู คศ.1