กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมชาย กองมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรสสุคนธ์ คำโพธิ์
ครู คศ.1